Bibliya Tagalog

0 Comments

Maaari mo nang ilagay ang Banal na Bibliya sa iyong smartphone o tablet Android. Malugod mong gamitin anf libreng app na ito na naglalaman ng Tagalog na edisyon ng Banal na Kasabihan: Bibliyang Tagalog, na malawak na ginagamit sa Pilipinas sa kasalukuyan.

Araw-araw na basahin at pag-aralan ang mga berso kahit na ikaw ay hindi nakaka-konek sa internet. Matapos mong mai-download ang app, maaari ka nang magbasa ng Bibliya kahit walang internet, saan ka man magpunta.

Huwag mag-atubiling i-download ang libre at bagong App na pam-Bibliya: Bibliya Tagalog, ang pinakamabuting paraan ng pagbabasa ng Banal na Bibliya!

Ang pagkakaroon ng Banal na Bibliya sa iyong smartphone o tablet ay isang magandang ideya kung ikaw ay walang sapat na oras na mamalagi sa bahay upang magbasa ng aktwal na Bibliya.

Maaari mong i-download at basahin ang Bibliya kahit saan, kahit ikaw man ay papunta sa trabaho o paaralan, o maging sa iyong pag-uwi, paglakbay o habang ikaw ay nagpapahinga sa trabaho.

Mas madali at mas mura nang maipapamahagi at maipapagamit ang Bibliya.

Ang Bibliya ay hindi isang pangkaraniwang libro. Ito ay and Salita ng Diyos at ito ay buhay. Malugod mong gamitin ang libreng Bibliya na nakasalin sa wikang Tagalog!

Ang Bibliya ay nahahati sa dalawang pangunahing bahagi na kilala sa Luma at Bagong Testamento na mayroong 66 na libro,

Ang Bagong Testamento ay napapalooban ng 27 na libro:

Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Mga Gawa , Mga Taga-Roma, 1 Mga Taga-Corinto, 2 Mga Taga-Corinto, Mga Taga-Galacia, Mga Taga-Efeso, Mga Taga-Filipos, Mga Taga-Colosas, 1 Mga Taga-Tesalonica, 2 Mga Taga-Tesalonica, 1 Timoteo, 2 Timoteo, Tito,  Filemon, Mga Hebreo, Santiago, 1 Pedro,  2 Pedro, 1 Juan, 2 Juan, 3 Juan, Judas, Pahayag

Ang buong Lumang Testamento ay mayroong 39 na libro:

Genesis, Exodo, Levitico, Mga Bilang, Deuteronomio, Josue, Mga Hukomt, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Mga Hari, 2 Mga Hari, 1 Mga Cronica, 2 Mga Cronica, Ezra, Nehemias, Ester, Job, Mga Awit, Mga Kawikaan, Ang Mangangaral, Ang Awit Ni Solomon, Isaias, Jeremias, Mga Panaghoy, Ezekiel, Daniel, Hosea, Joel, Amos, Obadias, Jonas, Micas, Nahum, Habakkuk, Zephanias, Hagai, Zacarias, Malakias.

https://play.google.com/store/apps/details?id=bibliya.Tagalog

Related Posts